เว็บสล็อตออนไลน์ ผลตรวจ DNA จระเข้ยะนุ้ย พบเป็นจระเข้น้ำเค็ม

เว็บสล็อตออนไลน์ ผลตรวจ DNA จระเข้ยะนุ้ย พบเป็นจระเข้น้ำเค็ม

ผู้ว่าฯ ภูเก็ต แถลงข่าวผลตรวจ DNA ของจระเข้ยะนุ้ย เว็บสล็อตออนไลน์ พบว่าเป็นจระเข้น้ำเค็ม หลังจากนี้กรมประมงจะมีการตั้งคณะกรรมการเพื่อหาข้อยุติในการดูแลจระเข้ยะนุ้ยให้เกิดความเหมาะสมต่อไป เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 18 กันยายน 2561 ที่ห้องประชุม ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการแถลงข่าวโครงการผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พบสื่อมวลชน ครั้งที่ 11/2561 โดยมี นายสนิท ศรีวิหค รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นางบุษยา ใจเปี่ยม ประชาสัมพันธ์ จังหวัดภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ นายโกวิทย์ เก้าเอี้ยน ประมงจังหวัดภูเก็ต และสื่อมวลชนในจังหวัดภูเก็ตกว่า 70คน เข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง

นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต 

ได้แถลงผลสรุปจากการตรวจ DNA ของจระเข้ยะนุ้ย พบว่าเป็นจระเข้น้ำเค็ม ทั้งนี้การดำเนินการหลังจากนี้จะเป็นอำนาจของกรมประมงในการดำเนินการว่าจะนำจะเข้ไปไว้ที่ใด ซึ่งไม่อยู่ในอำนาจของจังหวัด

นายโกวิทย์ เก้าเอี้ยน ประมงจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า สำหรับผลการตรวจ DNA จระเข้ยะนุ้ย เป็นจระเข้น้ำเค็ม (Crocodylus porosus) โดยยืนยันจากรายงานผลตรวจสุขภาพจระเข้จังหวัดภูเก็ตวันที่ 15 สิงหาคม 2561 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ดำเนินการตรวจสุขภาพและเก็บตัวอย่างส่งตรวจในห้องปฏิบัติการ จากการประเมินสุขภาพเบื้องต้นพบว่าจระเข้มีการตอบสนองต่อสิ่งเร้าและสิ่งแวดล้อมดีไม่มีการตัดเกล็ดหรือทำเครื่องหมายใดๆบนตัวสัตว์พบแผลถลอกบริเวณโคนหางด้านซ้าย,แผลบริเวณตีนทั้ง 4 ข้างและแผลที่บริเวณปากฟันหัก 1 ซี่จากการจับบังคับ

ตรวจไม่พบไมโครชิพ การตรวจร่างกายพบว่าเป็น เพศเมีย ขนาดความยาวทั้งลำตัว(จากปลายปากถึงปลายหาง) 256 เซนติเมตร ความยาวตัว(จากปลายปากถึงโคนหาง) 123 เซนติเมตรความยาวหาง 80 เซนติเมตร ความกว้างลำตัว(ปลายขาหน้าข้างซ้ายถึงปลายขาหน้าด้านขวา )80 เซนติเมตร เนื่องจากไม่พบไมโครชิพที่ระบุตัวสัตว์

จึงได้ทำการฝังไมโครชิพที่บริเวณโคนหางด้านซ้าย หมายเลขไมโครชิพ 900012000580231 จากนั้นทำการเก็บตัวอย่างเลือด ,เซลล์เยื่อบุตา,เซลล์เยื่อบุผนังลำไส้ ส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการที่คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และส่งเลือดตรวจพิสูจน์ชนิดพันธุ์ที่ภาควิชาพันธุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จากการประเมินสภาพสัตว์เบื้องต้นพบว่าจระเข้มีการตอบสนองดีไม่พบความผิดปกติภายนอกคะแนนร่างกาย (Body condition Score ) 3/5 จึงได้พิจารณาให้วิตามินบำรุงเข้ากล้ามเนื้อ

ผลการตรวจสารเคมีในเลือดจากห้องปฏิบัติการของศูนย์วิจัยสุขภาพจระเข้ (Crocodile Health Research Center) คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พบว่าอยู่ในช่วงปกติจึงบ่งชี้ได้ว่าจระเข้มีสุขภาพดีและผลการตรวจโรคติดเชื้อ Avian influenza A,Chlamydophila psitaci,Mycoplasma spp., Newcastle disease virus และ West Nile Virus จากศูนย์เฝ้าระวังและติดตามโรคจากสัตว์ป่าสัตว์ต่างถิ่นและสัตว์อพยพคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล

รายงานว่าไม่พบเชื้อที่ก่อให้เกิดการติดเชื้อดังกล่าวนอกจากนี้การตรวจวิเคราะห์ สารพันธุกรรมเพื่อระบุชนิดพันธุ์ด้วยวิธีวิเคราะห์ Microsatellites พบว่าจระเข้ตัวนี้เป็นจระเข้น้ำเค็ม (Crocodylus porosus) โดยหลังจากนี้กรมประมงจะมีการตั้งคณะกรรมการเพื่อหาข้อยุติในการดูแลจระเข้ยะนุ้ยให้เกิดความเหมาะสมต่อไป

ร่วมมือพัฒนาครูตามคุณลักษณะ “รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี“และครูที่เป็นคน “ต่งห่อ”

ร่วมมือพัฒนาครูตามคุณลักษณะ “รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี“และครูที่เป็นคน “ต่งห่อ” คณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดภูเก็ต หารือร่วม มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต สภาการศึกษาจังหวัดภูเก็ต เพื่อพัฒนาคุณภาพครูตามคุณลักษณะ “รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี” และสนองตอบความต้องการของสังคมท้องถิ่น ครูที่เป็นคน “ต่งห่อ”

ดร.ประสงค์ สังขะไชย ประธานคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดภูเก็ต พร้อมคณะกรรมการฯ ได้ประชุมหารือเรื่องการพัฒนาคุณภาพครูตามคุณลักษณะ “รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี” และสนองตอบความต้องการของสังคมท้องถิ่นภูเก็ต ร่วมกับ ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต ผศ.ดร.ปราโมทย์ ค้าขาย คณะบดีคณะครุศาสตร์ คณะอาจารย์ คณะครุศาสตร์ และนายบัณฑูร ทองตัน ประธานสภาการศึกษาจังหวัดภูเก็ต พร้อมคณะกรรมการฯ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต เมื่อวันที่ 14 ก.ย.ที่ผ่านมา

ที่ประชุมได้มีการหารือภายใต้กรอบแนวคิดในโอกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทาน พระราชานุญาตตั้ง “รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี” เพื่อยกย่องเชิดชูครูผู้มีลักษณะสำคัญสองประการคือ ครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงในชีวิตศิษย์ ด้วยการสร้างแรงบันดาลใจให้ลูกศิษย์เจริญก้าวหน้าสู่ความสำเร็จในชีวิต มีความอุตสาหะในการทำภารกิจความเป็นครู ด้วยจิตวิญญาณความเป็นครู และ ครูผู้มีคุณูปการต่อการศึกษา เป็นแบบอย่างทั้งทางจริยธรรมและการทำงานที่ทุ่มเทกับการสอนหรือการจัดการเรียนรู้ การค้นคว้าพัฒนาการสอนหรือการเรียนรู้จนมีความแตกฉานทั้งในเนื้อหาและการจัดกระบวนการเรียนรู้ นอกจากนี้ทางสภาการศึกษาจังหวัดภูเก็ต ได้จัดประชุมประชาคมชาวภูเก็ต มีความประสงค์ให้มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต ผลิตครูให้เป็นคน “ต่งห่อ” อันเป็นอัตลักษณ์อันดีงามของสังคมท้องถิ่นภูเก็ต เพื่อเป็นต้นแบบของนักเรียน และเป็นแบบอย่างทั้งทางด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณการประกอบวิชาชีพครู เว็บสล็อต